Пројекат 1

Овај пројекат подржава Влада Швајцарске у оквиру пројекта “Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016 – 2019“ који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије. Фонд за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње.

Назив пројекта: ,,Успостављање система за прикупљање, размену и презентовање података у оквиру слива реке Дрине“.

Укупан буџет: 34.495 EUR

Трајање пројекта: 4 месеца

Циљне групе:

  1. Координационо тело у оквиру слива реке Дрине.

Координационо тело чине по један представник испред сваке локалне самоуправе потписнице Споразума о сарадњи. Споразумом о сарадњи градова и општина у сливу реке Дрине формирано је Координационо тело, чији је задатак обезбеђивање редовне и благовремене комуникације и размене информација између градова и општина у сливу реке Дрине. Предвиђено је прикупљање, обрада и размена података о: хазардима, изложености хазардима, осетљивости на хазарде и капацитетима за одговор и брз опоравак.

  1. Запослени у локалним самоуправама

Координатори (8 координатора) у оквиру слива реке Дрине су запослени у локалним самоуправама на пословима планирања одбране и ванредних ситуација. Правовременим прикупљањем и разменом података о хазардима стручним лицима биће доступне потпуне информације које они по потреби могу доставити свим осталим организационим целинама у оквиру својих градских/општинских управа.

  1. Штабови за ванредне ситуације (8 штабова за ванредне ситуације са укупно 142 члана)

Подаци прикупљени системом за прикупљање и размену података биће лако доступни свим члановима штабова за ванредне ситуације, што ће олакшати анализу ситуације на терену пре, у току и након наступања опасности, и омогућити ефикасно предузимање превентивних мера или брз одговор на насталу ситуацију.

  1. Грађани и привредна

            Ефикасним радом надлежних органа локалних самоуправа смањиће се ниво ризика по штићене вредности (живот и здравље људи, имовину и пословање привредних друштава и материјална и културна добра, животну средину).

Прикупљени подаци о хазардима и њиховом утицају на штићене вредности биће, путем портала (сајта), доступни свим грађанима и привредним друштвима. На порталу ће бити приказани сви ризици и претње које угрожавају одређене делове територија ЈЛС-а, односно све штићене вредности на тим територијама па ће грађани и привредна друштва моћи јасно да виде просторну димензију одређене опасности и степен ризика за настанак те опасности. Поред тога грађани и привредна друштва имаће могућност да доставе информације о потенцијалним опасностима у местима у којима живе.

Циљ пројекта:

Подизање степена сарадње на виши ниво кроз успостављање система за прикупљање, размену и презентовање података између градова и општина у сливу реке Дрине.

Очекивани резултати:

Р1. Успостављен систем за прикупљање и размену података у области ванредних ситуација (хардвер и софтвер).

Р2. Израђена платформа (сајт) за презентовање прикупљених и обрађених података.

Групе активности:

Активност 1. Формирање серверског центра за потребе слива реке Дрине (у граду Лозница)

Активност 2. Формирање станица за унос и размену података у свим партнерским локалним самоуправама.

Активност 3. Опремање и обука координатора слива реке Дрине за прикупљање података са терена.

Активност 4. Израда и стављање у функцију портала (сајта) за презентовање података у оквиру слива реке Дрине.

Општи циљ:

Јачање међуопштинске сарадње ЈЛС-а у оквиру слива реке Дрине кроз унапређење укупних техничких и оперативних капацитета за реаговање пре и током ванредних ситуација. Да би се унапредила сарадња између градова и општина у сливу реке Дрине неопходно је успоставити јединствен систем у којем би се налазили сви релевантни подаци из области ванредних ситуација. Успостављањем овог система омогућиће се боља повезаност између ЈЛС-а у сливу реке Дрине јер ће се подићи на максималан ниво свест о укупним расположивим капацитетима Слива.

Специфични циљ:

Подизање степена сарадње на виши ниво кроз успостављање система за прикупљање, размену и презентовање података између градова и општина у сливу реке Дрине.

бити доступан свим грађанима и привредним друштвима и садржаће све релевантне податке из области ванредних ситуација са територије градова и општина слива реке Дрине.

Изборник