Пројекат 2

Овај пројекат се финансира средствима буџета Републике Србије, по основу Јавнoг конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе; број: 119-01-00004/2020-24, од 09. марта 2020. године и уговора закљученог са Министарством државне управе и локалне самоуправе

Назив пројекта:

,,Увођење ГИС-а и успостављање процедура за кризно комуницирање у оквиру Слива реке Дрине“

Циљеви пројекта:

  1. Успостављање ГИС-а у општинама које нису обухваћене пројектом који се финансира од стране ЕУ ПРО.
  2. Успостављање и развој процедура за кризно комуницирање у свим партнерским општинама у Сливу реке Дрине.

Укупан буџет: 1.262.500 РСД

Циљне групе:

  1. Координационо тело у оквиру слива реке Дрине.

Координационо тело чине по један представник испред сваке локалне самоуправе потписнице Споразума о сарадњи. Споразумом о сарадњи градова и општина у сливу реке Дрине формирано је Координационо тело, чији је задатак обезбеђивање редовне и благовремене комуникације и размене информација између градова и општина у сливу реке Дрине. Обуком координатора за рад у ГИС програму створиће се услови за израду детаљних карат ризика за територију слива реке Дрине. Кроз процес успостављања процедура за кризно комуницирање јасно ће се дефинисати начини тока и размене информација у кризни и ванредним ситуацијама.

  1. Штабови за ванредне ситуације (8 штабова за ванредне ситуације са укупно 142 члана).

Обуком свих координатора да раде у ГИС програму омогућиће да чланови штаба имају јасне и прецизне информације картографски приказане у дигиталном облику, а процедуре за кризно комуницирање омогућиће ефикасну размену податка у кризним ситуацијама.

  1. Запослени у локалним самоуправама (509 запослених у свим партнерским локалним самоуправама). Координатори (8 координатора) у оквиру слива реке Дрине су запослени у локалним самоуправама на пословима планирања одбране и ванредних ситуација. Израда прецизних карата у којима су унете све критичне тачке, зоне ризика као и број објеката који могу бити угрожени деловањем елементарних непогода и других несрећа значајно ће помоћи запосленима у изради планова и стратегија у свим областима друштвеног живота.
  2. Грађани и привредна друштва (Лозница 79327 становника, Крупањ 17 295, Прибој 27 133, Љубовија 14 469, Бајина Башта 26 022, Нова Варош 16 638, Осечина 12 571, Мали Зворник 12 469). Прикупљени и обрађени подаци о хазардима и њиховом утицају на штићене вредности биће, кроз ГИС програм јасно картографски приказани, а путем већ постојећих портала (сајтова) и доступни свим грађанима и привредним друштвима. Грађани и привредна друштва моћи јасно да виде просторну димензију одређене опасности и степен ризика за настанак те опасности.

Очекивани резултати:

Р1. Обучени координатори за рад у ГИС програму (унос и обрада података).

Р2. Набављена опрема за прикупљање и обраду података

Р3. Успостављене процедуре за кризно комуницирање између чланова штаба и између штабова у свим ЈЛС у сливу реке Дрине.

Р4. Обучениу комаданти и чланови штаба за спровођење процедура у оквиру кризног комуницирања.

Групе активности:

Активност 1. Набавка опреме и софтвера за прикупљање и обраду података.

Активност 2. Обука координатора за рад у ГИС програму (open source програм).

Активност 3. Израда плана кризног комуницирања, прецизирање процедура за размену информација у оквиру штаба за ванредне ситуације и обука чланова штаба за примену процедура кризног комуницирања.

Активност 4. Израда плана кризног комуницирања, прецизирање процедура за размену информација између штабова за ванредне ситуације  и обука комаданта штабова свих партнерских ЈЛС за примену процедура кризног комуницирања.

Изборник