Опште

ОПШТЕ

У складу са надлежностима локалне самоуправе у области ванредних ситуација, а посебно ране најаве, превентивних мера и активности, реаговања и отклањања последица; узимајући у обзир и Сендајски оквир за смањење ризика од катастрофа 2015-2030. (усвојен на конференцији одржаној 2015. године у јапанском граду Сендају) и Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода (усвојен Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 217-16233/2014-1 од 19. децембра 2014. године), као и Закон о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/09, 92/11 и 93/12) и Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/14 – др. закон); градоначелник града Лознице покренуо је иницијативу о удруживању градова и општина у сливу реке Дрине. На састанку који је одржан у Тршићу јуна месеца 2018. године представници осам градова и општина потписали су Иницијативу за заједничко учешће градова и општина у изради споразума о сарадњи.

Под покровитељством Сталне конференције градова и општина (Мрежа за управљање ризиком и ванредним ситуацијама) и уз пуну подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе, Канцеларије за управљање јавним улагањима као и УНДП-а приступило се изради Споразума о сарадњи градова и општина у сливу реке Дрине. Након неколико месеци рада дошло се до прихватљивог текста Споразума који је потписан од стране представника свих осам општина и градова у Тршићу 24.12.2018. године.

Предмет сарадње градова и општина у сливу реке Дрине дефинисан је у складу са потребом за ближом међусобном сарадњом градова и општина у сливу Дрине у области превенције, едукације и реаговања у ванредним ситуацијама, посебно у погледу активности у вези са раном најавом елементарних непогода и других несрећа, предузимања превентивних мера и других активности у циљу спречавања елементарних непогода и других несрећа, унапређења реаговања у ванредним ситуацијама, као и отклањања последица елементарних непогода и других несрећа.

Изборник